اسپلینت خارجی بینی

مرحله اول:

اسپلینت را در آب با دمای 80-70درجه سانتیگراد  به مدت 60-30 ثانیه قرار دهید.

اسپلینت خارجی بینی

مرحله دوم:

اسپلینت را پس از گذشت زمان مناسب از آب خارج نمایید.

اسپلینت مربع خارجی بینی

مرحله سوم:

در این حالت اسپلینت فرم پذیر بوده و قابل قرارگیری بر روی بینی و رسیدن به فرم دلخواه میباشد.

اسپلینت چند وجهی بینی

مرحله چهارم:

پس از قرار دادن بر روی بینی، اسپلینت را در دمای اتاق به مدت 2 دقیقه قرار دهید تا فرم خود را حفظ کند.